Obzretie za Výročnou členskou schôdzou...

10. október 2017MFK Stará Turá

Ešte v mesiaci jún prebehla v priestoroch Mestského úradu v Starej Turej Výročná členská schôdza (VČS) klubu MFK Stará Turá. Už počas tejto schôdze sa načrtlo smerovanie klubu v novej sezóne 2017/2018.  

Hlavnou témou, ktorá rezonovala aj na VČS, boli zmeny a priority klubu. Prvou a azda najväčšou zmenou bola úprava a schválenie nových stanov, ktoré sa takmer 1,5 roka pripravovali a sú v súlade so športovým zákonom č. 440/2015 Z. z. Ďalšou výraznou zmenou bolo zvolenie nového, resp. „staronového“ prezidenta klubu. Túto funkciu viac ako 2 roky zastával Mgr. Miroslav Krč, ktorý bol po odchode bývalého prezidenta PharmDr. Leopolda Barszcza, dočasne poverený vedením klubu. Logicky tak vyplynulo, že bol následne oficiálne zvolený do tejto funkcie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Treťou zmenou od novej sezóny bola výška členských príspevkov, ktorú taktiež členovia schválili a pre všetkých hráčov sa stane jednotná a to 10,- €/mesačne.  Po schválení týchto zmien,  pristúpili prítomní členovia k voľbe nových funkcionárov Výkonného výboru (VV) MFK Stará Turá. Prebehlo hlasovanie a funkcionármi VV MFK boli zvolení: Bc. Záhorová Sylvia, Bachratá-Cibulková Zuzana, Sekerka Igor, Mgr. Lukáč Dušan, Ing. Valenčík Miroslav, PharmDr. Barszcz Leopold,  Tupý Radovan (zástupca B – mužstva).

V závere novozvolený prezident predstavil ciele a smerovanie klubu, kde hlavnou prioritou zostáva stabilizácia ekonomickej situácie klubu. Nemenej dôležitou prioritou bude angažovanie silného a dlhodobého partnera (sponzora) klubu, ktorý by dokázal zabezpečiť bezproblémový chod celého klubu  na dlhšie obdobie. Veľká práca a taktiež priorita ostáva aj v otázke vytvárania lepších podmienok, hlavne pre mládežnícku zložku klubu. V neposlednej rade sa do novej sezóny chceme zamerať i na posilnenie A-mužstva, kde sa po skončení sezóny 2016/2017 avizovali odchody niekoľkých hráčov.